Jednoduché účtovníctvo

Vedenie všetkých zákonom stanovených účtovných kníh a evidencií

Peňažný denník

Pokladničná kniha

Evidencia faktúr – sledovanie neuhradených faktúr a prijatých záloh

Evidencia majetku

Evidencia knihy jázd

Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH

Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)

Ak máte zamestnancov postaráme sa okrem spracovania mzdovej agendy aj o odovzdávanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní