Podvojné účtovníctvo

Vedenie všetkých zákonom stanovených účtovných kníh a evidencií

Pokladničné doklady

Bankové výpisy

Evidencia faktúr – sledovanie neuhradených faktúr a záloh

Evidencia majetku

Evidencia knihy jázd

Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH

Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát)

Ak máte zamestnancov postaráme sa okrem spracovania mzdovej agendy aj o odovzdávanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní

Spracovanie výroby s kompletnou evidenciou rozpracovanej a odvedenej výroby. Pre túto evidenciu je potrebná vysoká súčinnosť pri výmene informáciu ohľadom skladových pohybov. Komunikácia môže prebiehať aj elektronicky.