Našimi klientmi sú organizácie pôsobiace v oblastiach:
poskytovanie služieb
veľkosklady
maloobchodné prevádzky
výrobné firmy
neziskové organizácie